Scylla "Godscylla" Splash Art

Recent Illustration done for SMITE.

Devin platts scylla godscylla splash
Devin platts scylla godscylla sketches2
Devin platts scylla godscylla wip